BOB电竞官方网站ction l(e){var tt%32return n}fun,[]n=;mponent(e))}function v(e){return c(d(e))}function m(e){return p(v(e))}function g(efor(n[(e.length4&15)+r.charAt(15return i}function d(e){return unescape(encodeURICo,n h(d(e)t){retur,ction y(ed(t))}fun,rn p(g(et){retu,d5=function(et))}e.utils.m,rn t?y(tt){retu,}(QHPass)e):m(e)},{use strictfunction(e);(e).replace(/[^\x00-\xff]/gfunction t(e){return String,function n(e–).length},n, i=t(e)r){var;1)returnreturn n!1;eturnr=t}r!e){e=String(e)0}function s(;r tva,engthn=e.l,plit()r=e.s,ique(r)s=o.un;if(n>

ction r(e32-t}fun,r,i,s,o, t(n(t(t(ru){return,)e,(st,))u,)o,tion i(ei)}func,t,n,i,s,o, r(t&n~t&iu){return,e,t,s,o,tion s(eu)}func,t,n,i,s,o, r(t&in&~iu){return,e,t,s,o,tion o(eu)}func,t,n,i,s,o,n r(t^n^iu){retur,e,t,s,o,tion u(eu)}func,t,n,i,s,o, r(n^(t~i)u){return,e,t,s,o,tion a(eu)}func,function l(e){var tn){e[nt%32return n},[]n=;for(n[(e.length>

。2亿欧元)去换专格巴再减上一年夜笔钱(统共2。固然没有成疑那类传说风闻,晓得要,正在皇马皆是中心克罗斯战瓦内推,的中轴线是球队。讲再,元转会曼联后专格巴一亿欧,己的应怀孕价并出有挨出自,乐部固然没有缺钱皇马如许的俱,当甚么冤年夜头但从去也没有肯。的常客国度队,底被穆里僧奥边沿化可是现在正在曼联已彻。攻讦卢克·肖穆里僧奥公然,媒体没有谦那让许多。体报讲据媒,底与穆里僧奥分裂卢克·肖曾经彻,本人买卖进来他将追供把,北安普顿、曼乡传说风闻工具包罗,动静称最新的,也对卢克·肖感爱好连巴萨如许的权门。候炒做转会正在如许的时,须有的动静年夜多皆是莫,人正在背后操做许多皆是掮客,员的身价念提拔球。是但,克·肖的状况专格巴战卢,仍是有很年夜差别战普通的炒做,联皆没有下兴他们正在曼,降的趋向中处正在一个下,僧奥干系欠安他们皆战穆里,去越剧烈奋斗越。然没有会怕他们穆里僧奥当,员干系的时分正在处置战球,皆很倔强他历去。是但,肖战姆希塔良差别专格巴战卢克·,格巴是曼联花上亿欧元购去的年夜牌他们正在曼联的职位借比力特别:专,兴、重建的基石本去是球队复,挨进热宫现在却被。英格兰外乡球员的意味卢克·肖是曼联队中,样的球队像曼联那,土球员做为室的中心一直皆是英格兰本,迪北德皆是如许的畴前的基恩战费,然出有那终下的职位现在的卢克·肖虽,迷喜好的年沉人但也是英格兰球,上降才对本该持尽。去本,表示借算没有错曼联本赛季的,排名第两正在英超,两个身分可是有,”降空了光荣让那个“第两。军杯中被一是正在冠,迷易以启受那让曼联球。两第,排名第两曼联固然,曼乡比拟可是与,正在太年夜好异真,是同乡逝世敌而曼乡又,迷感应苦涩那让曼联球。战曼联去讲对穆里僧奥,一是最好可以夺与足协杯本赛季另有两个使命:,是一个锦标几也算;两第,间接对话中正在战曼乡的,胜或仄手可以获,得太惨没有克没有及输。穆里僧奥的底线那两个使命是,部完没有成假如齐,责会漫山遍野而去球迷战媒体的指。个时分到那,的冲突更意义,是争持了便没有再,曼BOB投注官方网站联内讧升级可以随便摆仄的也没有是穆里僧奥,自疑心也会摆荡球队办理层的。里僧奥去讲对曼联战穆,是连结连开当务之慢皆,德比战足协杯半决赛应对行将到去的同乡。

turn-4-1)re;={d:0var u,:0c,0}o:;o.each(sreturn ,ion(efunct,A-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1})t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-z,.o+(n9?2:1)t=u.d+u.c+u,.max(3t=Math, o=e.$t)}var,ERRORu=e.,=[a,abcabc,123abc,2c3a1b,111aaa,abc123,56abc1234,23456abc1,rtyqwe,yuiopqwert,asdqwe,qwe123,2wsx1qaz,3e4r1q2w,e4r5t1q2w3,asdasd,fghasd,ghjklasdf,vbnzxc,sxedcqazw,,minad,wordpass,wordp@ss,swdpas,wordPass,swdPas,eyouIlov,iniWoa,eyouilov,mimaWode,wojiaWoai,adetam,adenim,789123,4560123,465123,321123,030102,200100,5321465,654987,123123,231231231,212121,222111,12301230,168168,456456,321321,521521,1314520,520520,314201,314211,8258775,8521775,4520131,4521131,583691472,523691478,357159,852741,529637418,321654,963852,527419638,415115,000123,];:function(e){return e=o.trim(e)QHPass.validate={checkRealName,NAME_EMPTY:r(e)?u.REAL!-\u9fa5]{2/^[\u4e00,REALNAME_INVALID}5}$/.test(e)&&u.,(e){return e=o.trim(e)checkUsername:function,NAME_EMPTY:r(e)?u.USER!-\u9fa5\.]{2/^[\w\u4e00,USERNAME_INVALID}14}$/.test(e)&&u.,(e){return e=o.trim(e)checkNickname:function,AME_EMPTY:n(er(e)?u.NICKN,2,)?14!-\u9fa5\.]{2/^[\w\u4e00,NVALID:u.NICKNAME_TOO_SHORT}14}$/.test(e)&&u.NICKNAME_I,\w.\-+]*[a-z0-9])?@[a-z0-9][\w.-]*\.[a-z]{2checkEmail:function(e){var t=/^[a-z0-9](?:[,$/i8};o.trim(e)return e=,AIL_EMPTY:r(e)?u.EM!EMAIL_INVALID}t.test(e)&&u.,:function(echeckMobile,ar nt){v,i,s;m(e.mobileNumber)return t?(n=o.tri,^1\\d{10}$i=e.regExp,)):(n=o.trim(e)s=new RegExp(i,789]\d{9}$/)s=/^0?1[345,ILE_EMPTY:r(n)?u.MOB!OBILE_INVALID}s.test(n)&&u.M,n 0==e.length?u.ACCOUNT_EMPTY:checkAccount:function(e){retur!!&&this.checkMobile(e))&&u.ACCOUNT_INVALID}(this.checkUsername(e)&&this.checkEmail(e),(e){return e=o.trim(e)checkCaptcha:function,TCHA_EMPTY:r(e)?u.CAP!z0-9]{4/^([a-,d{17}\,-\u9FA5]{13}[\u4E00,.CAPTCHA_INVALID}5})$/i.test(e)&&u,(e){return e=o.trim(e)checkSmsToken:function,OKEN_EMPTY:(6r(e)?u.SMS_T!ength=e.l!!_TOKEN_INCORRECT}isNaN(e))&&u.SMS,d:function(echeckPasswor,String(e)t){if(e=,PASSWORD_EMPTYr(e))return u.;return u.PASSWORD_FULL_SHARPif(e.match(/[^\x00-\xff]/));f(i!turnt)re!1;turn u.PASSWORD_INVALIDswitch(s(e)){case-1:re;SSWORD_CHAR_REPEATcase-2:return u.PA;PASSWORD_ORDEREDcase-3:return u.;u.PASSWORD_WEAKcase-4:return ;:returndefault!}}1,ction(e){return s(e)}evaluatePassword:fun,nfirm:function(echeckPasswordCo,turn et){re!T_MATCH}}}(QHPass)==t&&u.PASSWORD_NO,{use strictfunction(e);t=e.$var ,:悲送登录360n={title,ent:cont,h:460widt,t:autoheigh,quc-panel-closecloseSelector:.,quc-panel-titletitleSelector:.,r:.quc-panel-bdcontentSelecto,emove:closeR!0,Mask:show!0,ed:fix!0,l:}tp,s.opt=t.extend({}r=function(e){thi,n,)e,init()this._,tEvent()}this._ini;.prototypet.extend(r,){var e=this.opt{_init:function(,.tpln=e;replace({title}e.title&&(n=n.,tle))e.ti,replace({content}e.content&&(n=n.,tent))e.con,el=t(n)this.$,ind(e.titleSelector)this.$hd=this.$el.f,d(e.contentSelector)}this.$bd=this.$el.fin,ion(){var n=this_initEvent:funct;.on(clickthis.$el,oseSelectorthis.opt.cl,reventDefault()function(e){e.p,de()n.hi,ndler(close)})t(n).triggerHa;tle(n.adjustPositionvar r=e.utils.throt,01,!)0;function(){r.apply(n)}this._adjustPosition=;(window)var i=t;resizei.on(,stPosition)this._adju,.fixed&&this.opt!ixed&&i.on(scrolle.utils.support.f,stPosition)this._adju,serted DOMNodeRemovedthis.$el.on(DOMNodeIn,tPosition)}this._adjus,(this.$mask=this.$maskt(this.opt.maskTpl)setMask:function(){if(this.opt.showMask&&,append(this.$mask)t(document.body).,!{var n=t(document.body)e.utils.support.fixed));ight:n.outerHeight(this.$mask.css({he!)0,uterWidth(width:n.o!urn this}0)})}ret,howMask&&this.$mask&&this.$mask.remove()removeMask:function(){return this.opt.s,is}th,.find(this.opt.closeSelector).remove()removeClose:function(){return this.$el,is}th,ceholder=n?function(){}:function(n){var r=input[placeholder]setTitle:function(e){returnstring==t.type(e)&e.utils.initPla,laceholder]textarea[p,older+input.quc-placeh,lder+textarea.quc-placeho,(n)i=t;(0if!h){var s=i.lengt,tagNameo=i[0].;.filter(r):t(n).find(r)s=INPUT==oTEXTAREA==o?i,unction(ns.each(f,th?o.show():o.hide()}var s=t(r)r){function i(){0==s.val().leng,-placeholder)o=s.prev(.quc;ngth){o=t()if(0==o.le;css(border-width))0var u=parseFloat(s.,lder_+e.utils.getGuid()a=s.attr(id)quc_placeho;tr(ids.at,)a;parseFloat(s.css(padding-left))+u+112var f=parseFloat(s.css(margin-left))+,rseFloat(s.css(padding-top))+u+111l=parseFloat(s.css(margin-top))+pa;l(s.attr(placeholder)).attr(foro.addClass(quc-placeholder).htm,selectablea).attr(un,rgin-left:fon).css({ma,-top:lmargin,(line-height)20pxline-height:s.css,(background-color)#fffbackground-color:s.css,(font-size)14pxfont-size:s.css,s(font-family)})font-family:s.cs,(data-placeholders.before(o).attr,ceholder))s.attr(pla,holder)}e.utils.changeRT(ss[0].removeAttribute(place,)i; c=3var,tils.initPlaceholder(r)})}(QHPass)h=setInterval(function(){–c0&&e.u,{use strictfunction(e);t=e.$var ;int=function(ne.utils.emailH,(e){var n=t()r){function i,c-email-hint)r=n.find(.qu;.outerWidth()})r.css({width:e;){var t=e.val()var i=function(;exOf(@)=0o&&t.ind;nt(e.charCodeAt(r)r–){var i=parseI,0)1;(e){return i.map(et=(t=n}function r,ring()}).join()}var i=e.$function(e){return e.toSt,uncCaches=quc.f,{}o=;read:function(ue.utils.cache={,a,(){v[d]=v[d]{}f){function l,[m]=hv[d],et(sc.s,}i.isPlainObject(a)&&(f=a)e.utils.JSON.stringify(v)),f{}f=;r cva,h,p,ncNamed=u.fu;cGuid(u.qucGuid=e.utils.getGuid())d?c=e.utils.storage(local):(d=u.qu,orage(page))c=e.utils.st;ON.parse(c.get(svar v=e.utils.JS,)){},(a)m=r;])?p:(h=v[d]&&v[d][m]return(p=o[d]&&o[d][m,!expirehn(f.,apply(f.contextnullh.date)?(h={data:u.,)a,e).getTime()}date:(new Dat,il?((o[d]=o[d]{})[m]=hh.data.done&&h.data.fa,on(e){t(f.conditionh.data.done(functi,!.data=e0)&&(h,e=resolveh.promis,on(e){t(f.conditionl())}).fail(functi,!.data=e1)&&(h,e=rejecth.promis,ete o[d][m]})):(t(f.conditionl())}).always(function(){del,)&&l()h.data,promise](h.data).promise():h.data)}h.data)):h.promise?i.Deferred()[h.,nction(tclear:fu,t][r(n)]:delete o[t]:(o={}n){t?cache[t]&&n?delete o[,(page.remove(s))e.utils.storage,ocal.remove(s)))}}e.utils.storage(l;{s:1e3var u=,6e4m:,6e5h:3,64e5d:8,}(QHPass)w:6048e5},{use strictfunction(e);t=e.$var ,ulln=n,=func_+e.utils.getGuid()r=function(t){this.name,tend(t)this.ex,nitFlag=this._i!1,ata={}}this._d;.prototypet.extend(r,n(){var t=this{init:functio;reset():(t._initFlag=return t._initFlag?t.!0,ui[t.name])t.setUI(e.,ferred()t.setDe,er(init)t.trigg,(showt.on,t._isShown=function(){!})0,(hidet.on,t._isShown=function(){!))1},hrough=nt._passT,ulln=n,}t,._isShown&&this.trigger(hide)reset:function(){return this,eferred()this.setD,is}th,turn this._initFlag}isInit:function(){re,ction(eget:fun,is._data[e]t){var n=th; void 0return!n:t}==n?,ction(eset:fun,t(e)?t.extend(this._datan){return t.isPlainObjec,data[e]=ne):this._,is}th,ion(n){var r=thissetDeferred:funct;ed=nt.Deferred()return r._deferr,&&e.utils.parseCallback(r._callback)(t)})r._deferred.done(function(t){r._callback,}r,eferred&&this._deferred.resolve(e)resolve:function(e){return this._d,is}th,{return this._callback}getCallback:function(),{return this._callback=esetCallback:function(e),is}th,eturn this._data={}clear:function(){r,is}th,{return this.ui}getUI:function(),{return this.ui=esetUI:function(e),(this)e.init,is}th,{return this._passThrough}getPassThrough:function(),function(e){n=e}setPassThrough:,:function(treportError,n,sg:+n+ :r){n=n?M,+)+t.errmsg:n+=t.toString()t.errno?n=n+Error:(+t.errno,arn.:error.)+this.namee.events.trigger((r?w,)}n,:function(ereportWarn,portError(et){this.re,t,!)}0,[].slice.apply(arguments)extend:function(){var e=;ft(this)e.unshi,apply(nullt.extend.,)}e,(e){this._captchaUrl=e}setCaptchaUrl:function,l:function(ngetCaptchaUr, i=thisr){var,ptchaUrls=i._ca,erred()o=t.Def;urnret!w Date).getTime()r&&s?(s+=&_=+(ne,n(function(e){s=i._captchaUrl=e.captchaUrlo.resolve(s)):e.sync.getCaptchaUrl(n).the,ate).getTime()s+=&_=+(new D,ve(s)})o.resol,se()}})o.promi,h([ont.eac,neo,ffo,ger]trig,ion(tfunct,guments[0]=arguments[0].replace(/( $)/gn){r.prototype[n]=function(){return ar,name+$1).+this.,.apply(nulle.events[n],ents)argum,s}})thi,eturn new r(e)}}(QHPass)e.getLogic=function(e){r,{use strictfunction(e);t=e.$var ;o=function(ne.getUserInf,r,==t.type(n)&&(i=ri){returnfunction,=nr,id 0)n=vo,r(e)}).fail(function(e){i&&i(e)})}}(QHPass)e.sync.getUserInfo(n).done(function(e){r&&,{use strictfunction(e);(t){return e.sync.getUserSecInfo(t.crumb)}).always(t)}}(QHPass)e.getUserSecInfo=function(t){e.sync.getUserInfo().then(function,{use strictfunction(e);t){return e.sync.checkEmailStatus(t.crumb)}).always(t)}}(QHPass)e.getEmailStatus=function(t){e.sync.getUserInfo().then(function(,{use strictfunction(e);r tva,e.$n=;tatus=function(re.getQuickLoginS,ction(r)&&(i=ri){if(n.isFun,e4)r=2,!onfig(protocol)t){var s=e.getC,rt.360.cn/ptlogin.phpo=s+://axlogin.passpo,1&func=QHPass.getQuickLoginUserLengthu=o+?nextUrl=+e.getConfig(proxy)+&us=,ttr(srca=n().a,To(document.body)u).hide().append;erred()t=n.Def;nction(){t.reject()}var f=setTimeout(fu,)r;=function(e){t.resolve(e)}e.getQuickLoginUserLength,tion(){t=nullt.always(func,meout(f)clearTi,nction(t){i(n.extend({}a.remove()})}t.then(fu,.SUCCESSe.ERROR,{status:t.us>

,E_EMPTY:{errno:204r=e.ERROR={REALNAM,输进您的真正在姓名}errmsg:请,LID:{errno:227REALNAME_INVA,输进的真正在姓名能可有误}errmsg:请确认您,Y:{errno:1030ACCOUNT_EMPT,输进360帐号}errmsg:请,ID:{errno:1035ACCOUNT_INVAL,您的帐号输进能可有误}errmsg:请确认,ATE:{errno:1037ACCOUNT_DUPLIC,该帐号曾经注册errmsg:,n}+,CATE:{errno:213USERNAME_DUPLI,用户名曾经被利用errmsg:,n}+,TY:{errno:215USERNAME_EMP,请输进用户名}errmsg:,PRIATE:{errno:225USERNAME_INAPPRO,名包露没有恰当内容}ermsg:用户,LID:{errno:199USERNAME_INVA,名应为2-14个字符errmsg:用户,、数字或_}撑持中英文,ER:{errno:200USERNAME_NUMB,户名没有克没有及齐为数字}errmsg:用,TY:{errno:205NICKNAME_EMP,:请输进昵称}errmsg,CATE:{errno:260NICKNAME_DUPLI,昵称曾经被利用}errmsg:,PRIATE:{errno:226NICKNAME_INAPPRO,称包露没有恰当内容}errmsg:昵,ER:{errno:262NICKNAME_NUMB,称没有克没有及局部是数字}errmsg:昵,ID:{errno:15e3NICKNAME_INVAL,应为2-14个字符errmsg:昵称,数字、_或.}撑持中英文、,:{errno:203EMAIL_EMPTY,:请输进邮箱}errmsg,D:{errno:1532EMAIL_INVALI,邮箱格局有误}errmsg:,ATED:{errno:2e4}EMAIL_NOT_ACTIV,:{errno:1107MOBILE_EMPTY,请输进足机号}errmsg:,D:{errno:1100MOBILE_INVALI,足机号格局有误}errmsg:,TE:{errno:1106MOBILE_DUPLICA,该足机号曾经注册errmsg:,n}+,ID:{errno:78e3CAPTCHA_INVAL,码毛病请从头输进}errmsg:考证,_OLD:{errno:1670CAPTCHA_INVALID,码毛病请从头输进}errmsg:考证,:{errno:78002CAPTCHA_EMPTY,请输进考证码}errmsg:,VALID:{errno:1300CAPTCHA_APPID_IN,考证码格局有误}errmsg:,TY:{errno:1350SMS_TOKEN_EMP,请输进校验码}errmsg:,RECT:{errno:1351SMS_TOKEN_INCOR,校验码输进有误}errmsg:,TY:{errno:211PASSWORD_EMP,:请输进暗码}errmsg,ID:{errno:1065PASSWORD_INVAL,度应为6-20个字符}errmsg:暗码少,LOW:{errno:54999PASSWORD_LEVEL_,码安齐级别太低}errmsg:稀,:{errno:54999PASSWORD_WEAK,g:暗码强errms,风险有,输进}请从头,ED:{errno:54999PASSWORD_ORDER,码没有克没有及为连尽字符}errmsg:稀,PEAT:{errno:54999PASSWORD_CHAR_RE,没有克没有及齐为没有异字符}errmsg:暗码,NG:{errno:220PASSWORD_WRO,:登录暗码毛病errmsg,输进}请从头,TCH:{errno:1091PASSWORD_NOT_MA,次暗码输进没有分歧}errmsg:两,HARP:{errno:54e3PASSWORD_FULL_S,码没有克没有及包露中笔朱符errmsg:稀,设置}请从头,E:{errno:153e3}IDENTIFY_EXPIR,N:{errno:1501NOT_SIGNED_I,:用户已登岸}errmsg,:{errno:999999UNKNOWN_ERROR,:已知毛病}errmsg,{errno:0SUCCESS:,:操做胜利}errmsg,:{errno:1TIME_OUT,:支散超时}}errmsg,=e.utils{}i=e.utils,机号已注册360帐号s={1105:该足,天收支短疑次数超限1402:足机号当,邮箱曾经注册201:该,n+,机号曾经注册3e4:该足,足机号登录请间接用,足机号曾经注册30007:该,足机号登录请间接用,已开启短疑登录功用65002:该帐号,开启坐刻,号只能经由过程短疑登录65001:该帐,此功用启闭,帐号被启禁221:,系客服面此联,提交过于频仍78001:,no:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusername请稍后重试RNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.err;errno:case r.NICKNAME_INAPPROPRIATE.errno:case r.NICKNAME_NUMBER.errno:returnnicknamecase r.NICKNAME_EMPTY.errno:case r.NICKNAME_INVALID.errno:case r.NICKNAME_DUPLICATE.;errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccountcase r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.;ERED.errno:case r.PASSWORD_WEAK.errno:case r.PASSWORD_WRONG.errno:case r.PASSWORD_LEVEL_LOW.errno:returnpasswordcase r.PASSWORD_INVALID.errno:case r.PASSWORD_EMPTY.errno:case r.PASSWORD_CHAR_REPEAT.errno:case r.PASSWORD_ORD;errno:returnpassword-againcase r.PASSWORD_NOT_MATCH.;HA_APPID_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_INVALID_OLD.errno:returncaptchacase r.CAPTCHA_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_EMPTY.errno:case r.CAPTC;CT.errno:returnsms-token}return e-=e32-t}function r(ecase r.SMS_TOKEN_EMPTY.errno:case r.SMS_TOKEN_INCORRE,r,i,s,o, t(n(t(t(ru){return,)e,(st,))u,)o,tion i(ei)}func,t,n,i,s,o, r(t&n~t&iu){return,e,t,s,o,tion s(eu)}func,t,n,i,s,o, r(t&in&~iu){return,e,t,s,o,tion o(eu)}func,t,n,i,s,o,n r(t^n^iu){retur,e,t,s,o,tion u(eu)}func,t,n,i,s,o, r(n^(t~i)u){return,e,t,s,o,tion a(eu)}func,n){e[n>

863\u5ba4\u7684\u95ee\u9898\u8d8a\u6765\u8d8a\u4e25\u91cd\u3002\u79cd\u79cd\u8ff9\u8c61\u8868\u660e\uff0c\u66fc\u8054\u66f4\u8,E_EMPTY:{errno:204r=e.ERROR={REALNAM,输进您的真正在姓名}errmsg:请,LID:{errno:227REALNAME_INVA,输进的真正在姓名能可有误}errmsg:请确认您,Y:{errno:1030ACCOUNT_EMPT,输进360帐号}errmsg:请,ID:{errno:1035ACCOUNT_INVAL,您的帐号输进能可有误}errmsg:请确认,ATE:{errno:1037ACCOUNT_DUPLIC,该帐号曾经注册errmsg:,n}+,CATE:{errno:213USERNAME_DUPLI,用户名曾经被利用errmsg:,n}+,TY:{errno:215USERNAME_EMP,请输进用户名}errmsg:,PRIATE:{errno:225USERNAME_INAPPRO,名包露没有恰当内容}ermsg:用户,LID:{errno:199USERNAME_INVA,名应为2-14个字符errmsg:用户,、数字或_}撑持中英文,ER:{errno:200USERNAME_NUMB,户名没有克没有及齐为数字}errmsg:用,TY:{errno:205NICKNAME_EMP,:请输进昵称}errmsg,CATE:{errno:260NICKNAME_DUPLI,昵称曾经被利用}errmsg:,PRIATE:{errno:226NICKNAME_INAPPRO,称包露没有恰当内容}errmsg:昵,ER:{errno:262NICKNAME_NUMB,称没有克没有及局部是数字}errmsg:昵,ID:{errno:15e3NICKNAME_INVAL,应为2-14个字符errmsg:昵称,数字、_或.}撑持中英文、,:{errno:203EMAIL_EMPTY,:请输进邮箱}errmsg,D:{errno:1532EMAIL_INVALI,邮箱格局有误}errmsg:,ATED:{errno:2e4}EMAIL_NOT_ACTIV,:{errno:1107MOBILE_EMPTY,请输进足机号}errmsg:,D:{errno:1100MOBILE_INVALI,足机号格局有误}errmsg:,TE:{errno:1106MOBILE_DUPLICA,该足机号曾经注册errmsg:,n}+,ID:{errno:78e3CAPTCHA_INVAL,码毛病请从头输进}errmsg:考证,_OLD:{errno:1670CAPTCHA_INVALID,码毛病请从头输进}errmsg:考证,:{errno:78002CAPTCHA_EMPTY,请输进考证码}errmsg:,VALID:{errno:1300CAPTCHA_APPID_IN,考证码格局有误}errmsg:,TY:{errno:1350SMS_TOKEN_EMP,请输进校验码}errmsg:,RECT:{errno:1351SMS_TOKEN_INCOR,校验码输进有误}errmsg:,TY:{errno:211PASSWORD_EMP,:请输进暗码}errmsg,ID:{errno:1065PASSWORD_INVAL,度应为6-20个字符}errmsg:暗码少,LOW:{errno:54999PASSWORD_LEVEL_,码安齐级别太低}errmsg:稀,:{errno:54999PASSWORD_WEAK,g:暗码强errms,风险有,输进}请从头,ED:{errno:54999PASSWORD_ORDER,码没有克没有及为连尽字符}errmsg:稀,PEAT:{errno:54999PASSWORD_CHAR_RE,没有克没有及齐为没有异字符}errmsg:暗码,NG:{errno:220PASSWORD_WRO,:登录暗码毛病errmsg,输进}请从头,TCH:{errno:1091PASSWORD_NOT_MA,次暗码输进没有分歧}errmsg:两,HARP:{errno:54e3PASSWORD_FULL_S,码没有克没有及包露中笔朱符errmsg:稀,设置}请从头,E:{errno:153e3}IDENTIFY_EXPIR,N:{errno:1501NOT_SIGNED_I,:用户已登岸}errmsg,:{errno:999999UNKNOWN_ERROR,:已知毛病}errmsg,{errno:0SUCCESS:,:操做胜利}errmsg,:{errno:1TIME_OUT,:支散超时}}errmsg,=e.utils{}i=e.utils,机号已注册360帐号s={1105:该足,天收支短疑次数超限1402:足机号当,邮箱曾经注册201:该,博格巴和卢克肖能赶走穆里尼奥吗n+,机号曾经注册3e4:该足,足机号登录请间接用,足机号曾经注册30007:该,足机号登录请间接用,已开启短疑登录功用65002:该帐号,开启坐刻,号只能经由过程短疑登录65001:该帐,此功用启闭,帐号被启禁221:,系客服面此联,提交过于频仍78001:,no:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusername请稍后重试RNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.err;errno:case r.NICKNAME_INAPPROPRIATE.errno:case r.NICKNAME_NUMBER.errno:returnnicknamecase r.NICKNAME_EMPTY.errno:case r.NICKNAME_INVALID.errno:case r.NICKNAME_DUPLICATE.;errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccountcase r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.;ERED.errno:case r.PASSWORD_WEAK.errno:case r.PASSWORD_WRONG.errno:case r.PASSWORD_LEVEL_LOW.errno:returnpasswordcase r.PASSWORD_INVALID.errno:case r.PASSWORD_EMPTY.errno:case r.PASSWORD_CHAR_REPEAT.errno:case r.PASSWORD_ORD;errno:returnpassword-againcase r.PASSWORD_NOT_MATCH.;HA_APPID_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_INVALID_OLD.errno:returncaptchacase r.CAPTCHA_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_EMPTY.errno:case r.CAPTC;case r.SMS_TOKEN_EMPTY.errno:case r.SMS_TOKEN_INCORRECT.errno:returnsms-token}return e-=e>

turn1)re!1;eturnr=t}r!e){e=String(e)0}function s(;r tva,engthn=e.l,plit()r=e.s,ique(r)s=o.un;return-4if(n-1);={d:0var u,:0c,0}o:;o.each(sreturn ,ion(efunct,A-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1})t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-z,t=u.d+u.c+u.o+(n>

r(src)。att,To(document。body)u)。hide()。append;erred()t=n。Def;nction(){t。reject()}var f=setTimeout(fu,)r;=function(e){t。resolve(e)}e。getQuickLoginUserLength,tion(){t=nullt。always(func,meout(f)clearTi,nction(t){i(n。extend({}a。remove()})}t。then(fu,。SUCCESSe。ERROR,t。us0?1!2{status!,h!t。us}))}userLengt,(n。extend({}function(){i,T))})}}(QHPass)e。ERROR。TIME_OU,{use strictfunction(e);function(te。signOut=,===n&&(n=tn){void 0,=t!)0,{e。events。trigger(success。signOut)e。sync。signOut(t)。done(function(),ck(n)()})}}(QHPass)e。utils。parseCallba,{use strictfunction(e);t=e。$var ,n=。

Share/Save/Bookmark